Často kladené otázky (FAQ)


Do GPS Garmin nefunguje nahrávanie rýchlosťou 115,000 BAUD - program Mapsource takúto rýchlosť podporuje.

Rýchlosť 115,000 baud sa používa pre nahrávanie ovládacieho firmware do ROM pamäte GPS navigátora. Podľa našich vedomostí a testov sa táto rýchlosť nevyužíva pre preberanie/zasielanie bodov, trás a podobne.

Privítal by som keby umiestňovanie kalibračných bodov mohlo byť riešené pomocou klávesnice klávesami so šípkami. Používanie myši je dost hrubé.

Použitie kláves so šípkami  je možné, ale musí sa použiť kombinácia kláves  shift +šípka. Touto kombináciou môžete posúvať kalibračný bod požadovaným smerom a pomocou okna "lupa" ho môžete presne umiestniť. Doporučujeme umiestniť kalibračný bod pomocou myši čo najbližšie k skutočnej poziici a až potom použiť na klávesnicu na precízne umiestnenie. Táto metóda je popísaná na stránke Špeciálne Klávesy a Postupy.

Prečo  OziExplorer nepodporuje vačšiu zmenu mierky (zoom)  mapy ako 750%?

OziExplorer je rastrový program  (používaná prázdna mapa alebo mapy kalibrované sú vždy spracúvané ako bitmapové obrázky). Zmena mierky (zoom) pri rastrových mapách neznamená zmenu presnosti. Aj najpresnejsia rastrová mapa môže byť kalibrovaná len na + / - 1 pixel.
Zmenou mierky na 500% (5 krát) zväčší sa každý pixel mapy päť násobne a pozičná presnosť je teda + / - 5 pixelov.  Preto ak sa  pridá Bod (waypoint) pri takto zväčšenej mierke musí program pozíciu vypočítať priemerovaním pixelov čo môže znamenať vnášanie polohovej nepresnosti, ktorá je tým vačšia čím vačšia je mierka. Preto nie je vhodné a účelné používať pri vkladaní bodov vždy tú najväčšiu mierku.

Súhlasíme stým, že zmena mierky prázdnej mapy by mohla byť vylepšená a do budúcnosti pripravujeme v tomto smere úpravy programu.

Pročo si nemôžem nastaviť vlastnú hodnotu mierky mapy (zoom)?

Skutočné mapové formáty (rastrové) ako je TIFF (geotiff), BSB, NOS/GEO, maptech PCX a náš vlastný formát OZF a OZF2 načítavané z disku do pamäte po malých častiach, takže sa šetrí čas potrebny na načítanie i miesto v pamäti. Keď je požadovaná určitá hodnota mierky napríklad 50% program načítava len každý druhý riadok zo súboru. Ak je požadovaná mierka 33% (33,333) je načítavaný a zobrazovaný každý tretí riadok súboru. Týmto sa výrazne zrýchluje načítavanie a práca s mapou. Preto sú hodnoty mierky obmedzené na čísla deliteľné číslom 100  (50,33.33,25,20, etc). Z tohoto dôvodu nie je možné určovať mierku ľubovoľnou hodnotou zadanou z klávesnice alebo myšou.

Pre ostatné grafické formáty, ktoré sa nenačítavjú podľa uvedenej metódy je naviac dostupná mierka s hodnotou 75%.

Prečo je hodnota mierky 75% dostupná len pre formáty TIF, BSB a OZF?

Pozrite si odpoveď na predošlú otázku.

Keď načítam mapu a nastavím veľkú mierku (napr. 750) mapa sa nezobrazí.

Mapa pravdepodobne pri veľkej mierke svojou veľkosťou presiahla interný limit programu, ktorý je nastavený vzhľadom k použitej metóde zmeny mierky zobrazenia. Dufame, že toto obmedzenie sa nám podarí odstrániť.

Aké sú iné možnosti zmeny mierky okrem výberu hodnoty z roletoveho menu?

Klávesy PgUp/PgDn prepínajú mierku zobrazenia.

Hodnoty mierky 50, 100 a 200% sú dostupné v plávajúcom menu po stlačení praveho tlačidla na myši.

Od verzie  3.85.3a  majú novšie verzie samostatné tlačítka  +  a - na zmenu mierky v nástrojovej lište.

V nových verziách pribudne ešte jedno tlačítko  "Full", ktoré vždy zobrazí celú mapu.

Počet Bodov (Waypoints) zobrazovaný na stavovom riadku nie je správny. Zobrazuje veľa použitých bodov.

Zobrazovaný počet bodov obsahuje aj údaj o celkovom počte bodov, ktorý je definovaný pri konfigurácii programu. Funkciu zobrazovania dostupného počtu bodov nepodporujú všetky navigátory. Užívatelia modelov firiem Lowrance a Eagle túto funkciu využívať nemôžu. Jediný výrobca, ktorý túto funkciu  plne podporuje je firma Garmin.

Keď zmením mierku mapy má program veľmi dlhú odozvu.

Toto je neodstrániteľný problém v prípadoch ak načítavate veľmi veľké mapové súbory (BMP) a systém nemá pre takúto veľkosť dostatočnú operačnú (RAM) pamäť. Doporučujem použíať menšie mapové súbory. Tento problém by nemal nastávať v prípade použitia formátu TIFF, pretože tento používa iný spôsob zobrazovania a zmeny mierky. Formát TIFF je dostupný len v registrovanej verzii.

Po nakalibrovaní a uložení  mapy sa mi na tejto nezobrazujú Body (Wayponts), ktoré si načítam z GPS navigátora alebo zo súboru uloženého na disku.

Odoveď je jednoduchá - nesprávne nakalibrovaná mapa! Preverte či máte zadané v kalibračných bodoch správne zadané súradnice (formát i hodnota) a hlavne skontrolujte "hemisféry" E/W alebo N/S, v ktorých sa často robia chyby. Ak používate iný súradný systém ako WGS-84 (napr. UTM) preverte si v manualy spôsob zadavania súradníc v tomto systéme.

Všetky Body (Waypoints) sa mi po načítaní vykresľujú na rovnaké miesto.

Suradný systém (Datum)! Používanie rôznych súradných systémov v GPS a nastevení (konfigurácií) programu alebo mapy môže spôsobovať rôzne problémy. Ak používate prijímače Lowrance alebo Eagle musíte mať program nastavený na WGS-84, pretože tieto navigátory posielajú všetky dáta len v tomto súradnom systéme.

V prípade problémov aj s inými GPS zariadeniami vyskúšajte prestaviť všetko (program, mapu aj GPS navigátor) na systém WGS-84.

Prácu s rôznymi súradnými systémami podporuje len registrovaná verzia programu.

Keď vytlačím mapu alebo ju exportujem do súboru BMP či PNG nezobrazujú sa na tejto mape všetky Trasy (tracks) a Cesty (routes), ktoré sú načítané v programe.

Trasy a Cesty sú tlačené len v prípade ak sú zobrazované (viditeľné) na mape. Jednoducho povedané "vytlačené je len to čo vidíte".

Mám načítanú Trasu (track) a zobrazuje sa normalne na displeji, keď však zapnem funkciu Pohyblivá mapa (moving map) táto Trasa zmizne i keď mám zobrazovanie Trás zapnuté.

Trasu, ktorú si zobrazujete máte pravdepodobne načítanú ako Trasu č.1. V prípade ak sa zapne funkcia Pohyblivá mapa začne sa práve Trasa č.1 prepisovať akuálnymi dátami. Riešením je načítanie a presunutie  Vašej Trasy pod poradové číslo 2. Toto je možné cez ovládací panel Trás.

Po pridaní vlastných značiek symbolov do adresára Symbols v programe OziExplorer nie je možný výber týchto symbolov a ich priradenie k Bodom (Waypoints).

Tieto symboly sú použiteľné len pre Objekty na mape (Map Features). Symboly používané pre Body (Waypoints) sú zadané fixne bez možnosti ich úprav, pretože jednotlivé sady musia rešpektovať symboly používané v GPS navigátoroch.